Trang chủ Nhà Đầu Tư Thông báo Nghị quyết về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
ƯU ĐÃI VÀ KHUYẾN MẠI
SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA THÍCH

Nghị quyết về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn số 273-1/BB-HĐQT.17 ngày 18/07/2017,

QUYẾT NGHỊ

  1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách cổ đông SCB chốt tại thời điểm 16h00 ngày 18 tháng 08 năm 2017.
  2. Giao cho Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    

CHỦ TỊCH               

(Đã ký)                  

ĐINH VĂN THÀNH