Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thêm Lộc Phát Tài

Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 28/04/2017.

Khi Khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên sẽ được tặng thêm lãi suất ưu đãi ngay khi mở Thẻ tiết kiệm, cụ thể như sau:

Kỳ hạn gửiLãi suất ưu đãi (%/năm)
Từ 06 tháng trở lên0,05

Lưu ý: lãi suất ưu đãi sẽ được cộng trực tiếp vào lãi suất của Thẻ tiết kiệm ngay tại thời điểm Khách hàng mở tài khoản.

Khách hàng cá nhân mở mới các sản phẩm tiền gửi bằng VND tại quầy với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên  theo tất cả các hình thức lĩnh lãi (không áp dụng đối với sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang và sản phẩm Tích lũy linh hoạt).

  • Số dư tiền gửi: Từ 50.000.000 đồng.
  • Khách hàng được rút vốn một phần/toàn bộ trước hạn theo quy định của thể lệ sản phẩm tham gia.
  • Khi rút vốn một phần trước hạn:
    • Phần vốn rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút, phần vốn còn lại duy trì đến cuối kỳ vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định của chương trình “Thêm lộc Phát tài”.
    • Phần vốn còn lại phải đảm bảo không thấp hơn 50 triệu đồng theo quy định của chương trình “Thêm lộc Phát tài”.
  • Ưu đãi sẽ mất đi khi Khách hàng rút vốn trước han trên phần vốn rút. Đối với trường hợp Khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn, Khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi tương ứng với phần vốn rút trước hạn đã nhận của các kỳ trước đó.
  • Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng các ưu đãi từ các chính sách/chương trình tiền gửi khác (nếu đủ điều kiện).

Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: