Close
Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi An tâm tiêu dùng - Bảo toàn uy tín

AN TÂM TIÊU DÙNG - BẢO TOÀN UY TÍN

Thời gian triển khai: Từ ngày 19/10/2015

Các Khách hàng vay tiêu dùng, vay thấu chi không có tài sản bảo đảm tại SCB sẽ được SCB tặng một Hợp đồng bảo hiểm con người của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) theo chương trình AN TÂM TIÊU DÙNG - BẢO TOÀN UY TÍN, cụ thể như sau:

 • Người được bảo hiểm: Khách hàng là Chủ Hợp đồng tín dụng có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm. Tuổi của Người được bảo hiểm căn cứ vào năm sinh (không tính đến ngày sinh và tháng sinh) của Người được bảo hiểm.
 • Người thụ hưởng: là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (trong trường hợp phát sinh sự kiện bảo hiểm).
 • Thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm: tương ứng với thời hạn vay hoặc thời hạn còn lại của Hợp đồng tín dụng.
 • Chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây (tùy thuộc trường hợp nào đến trước):
  • Ngày Hợp đồng tín dụng hết hiệu lực.
  • Ngày Người được bảo hiểm tròn 66 tuổi.
  • Ngày giải quyết xong quyền lợi, nghĩa vụ đối với việc phát sinh sự kiện bảo hiểm.
 • Sự kiện bảo hiểm: là sự kiện Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và/hoặc tử vong do bệnh tật, thai sản, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (ngoại trừ những sự kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm).
 • Số tiền bảo hiểm: là dư nợ thực tế tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, tối đa không quá 05 (năm) tỷ đồng/Khách hàng.
 • Quyền lợi bảo hiểm: Trong thời hạn bảo hiểm, trường hợp phát sinh sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm thì Bảo Long sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho SCB. SCB chỉ sử dụng số tiền này để thanh toán các khoản nợ mà Khách hàng chưa thanh toán cho SCB.

Khách hàng Cá nhân đủ điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của Sản phẩm cho vay tiêu dùng và/hoặc Sản phẩm cho vay thấu chi không có tài sản bảo đảm của SCB.

 • Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng các ưu đãi, các quy định theo thể lệ sản phẩm cho vay mà Khách hàng tham gia hoặc các Chương trình/Chính sách ưu đãi khác của SCB (nếu đủ điều kiện).
 • SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của Chương trình này.
 • Các nội dung khác thực hiện theo quy định về cho vay của SCB.


Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: